1. Adil ve dürüst olmak; derneğin iç ve dış paydaşlarına önyargısız olmak, ötekileştirmemek ve adaletli davranmak,
 2. Saygınlık; derneğin saygınlığını etkileyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmak,
 3. Sorumluluk; dernek çalışmalarında görev almak bu görevi kararlılık ile yerine getirmek,
 4. Bilgiye erişim ve saydamlık; dernekle ilgili her türlü bilgiyi üyelerle paylaşmak, şeffaf yönetim,
 5. Yapılabilirlik; eldeki olanaklar, taraflar, zaman ve ortam koşulları açısından gerçekleştirilme olanağı bulunan eylemlerin planlanması, yapılması,
 6. Hesap verebilirlik; görev üstlenen her dernek yönetici ve üyesinin üstlendiği görevi tatmin edici olarak yapma sorumluluğu,
 7. Tutarlılık; düşünce, önerme ve davranışların birbiriyle anlamlı bir bütünlük içinde olması,
 8. Aktif katılım; dernek yönetici ve üyelerinin tüm dernek etkinliklerinde etkili olarak yer alması,
 9. Sonuç odaklı etkin çalışma; Dernek üyeleri, çalışma grupları ve yöneticileri tarafından yürütülen her etkinliğin, başlangıçta belirlenen hedef ve performans göstergeleri çerçevesinde olumlu bir sonuca ulaşması,
 10. Sürdürülebilirlik; yapılan işlerin, eylemin sonraki dönemde de yapılabilmesi, devamlılık,
 11. Kurumsallaşma; Dernek çalışmalarının geliştirilen temel değer, ilke ve yöntemler çerçevesinde kişi ve gruplara bağlı kalınmaksızın kalıcı ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması,
 12. Gönüllülük, işbirliği, paylaşma ve dayanışma; Derneğin iç ve dış paydaşları arasındaki ilişki, iletişim ve beraberliğin bireysel tutum ve davranışlardan uzak, gönüllülük çerçevesinde işbirliği, paylaşma ve dayanışma içinde yürütülmesi,
 13. Takım çalışması; Dernekle ilgili tüm çalışmaların uzmanların, yönetici ve üyelerin katılımı ile oluşturulan ekipler eliyle gerçekleştirilmesi,
 14. Sosyal medya kullanımı; Sosyal medya ve dernek kurumsal guruplarında tüzük, derneğin amaçları, etik kurallar ve Sivil Toplum Kuruluşu olduğunun bilinci ile paylaşımlarına, beyanlarına özen göstermek,
 15. Kültür; EFD Dernek kültürünün oluşması, devamlılığı ve sürekli gelişimi için çalışma,
 16. Saygı; Üyeler ve tüm paydaşlar ile ilişkilerde, insan haklarını ve tüm canlıların haklarını gözetecek şekilde davranmak, yerel ve evrensel kabul görmüş etik değerleri benimsemek, gözetmek.
 17. Çıkar, menfaat; görev ve yetkileri menfaat amacı ile kullanmamak tüm ilişkilerde derneği öncelemek, tarafsız ve objektif olmak.