Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

1- Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve kapsamında belirtilen nitelikleri haiz ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Çünkü onursal üyeler, derneğin doğal üyesi sayılır ve aidat yükümlülüğü yoktur, ancak bağış yapabilirler. Bu şekildeki üyeler, Onur Kurulu dışındaki kurullarda görev alamaz.

2- Dernek başkanlığına, en az bir üyenin yazılı olarak yapacağı öneri ile gerçekleşecek üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile öneri üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

3- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
4- Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

  • Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
  • Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  • Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
  • Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.